Nyhed

Referat af ekstraordinær generalforsamling: HER   Regnskab 2018
Download tidligere generalforsamlingsreferater med årsberetninger
samt tidligere nyhedsbreve under seneste nyhedsbrev


Kære Alle
Vi ønsker jer en glædelig jul og et velsignet Nyt År

 

Besøg i Moskva
To fra bestyrelsen - Ellen Margrethe Krabbe og Elisabeth Louise Brøker - har været en tur til Moskva for at besøge fr. Pavel Vishnevskii og menigheden og overrække donationer. Vi blev hjertelig modtaget af fr. Pavel og vores nye kontaktperson i Moskva, Irina Smirnova, som hentede os i lufthavnen.

 

Der var planlagt flere besøg til private personer i menigheden, Vi besøgte hver aften russiske familier i deres privathjem. Nogle boede meget småt, men overalt blev vi hjertelig modtaget. Spisekøkkenet er i flere af de hjem, vi besøgte, husets centrum. Her blev der serveret russiske specialiteter. Undertiden var det som her meget lille. Men der blev altid plads til ikoner.

Søndag den 15/12 besøgte vi kirken og overværede gudstjenestens liturgi. Vi lyttede til den helt utrolige smukke liturgiske korsang og modtog sammen med menigheden velsignelser i form af røgelse, bønner og håndspålæggelse.

Ved slutningen af liturgien blev der uddelt nadver, som vi ikke kunne modtage, da vi ikke er russisk-ortodokse.
En af fr. Pavels vigtige opgaver er sjælesorg og personlig forbøn. Og menighedsmedlemmerne står gerne i kø for at tale med Fr. Pavel. Denne opgave finder ikke kun sted ved gudstjenesterne, men den er en heltids- opgave, idet fr. Pavel bliver ringet op nærmest døgnet rundt af menighedsmedlemmer, som har brug for en velsignelse eller et godt råd.

Til venstre ses ikoner fra kirkens indre: de hellige martyrer Tro, Håb og Kærlighed og deres Moder Visdom og flere helgener. Til højre ses fr. Pavel i midten, Irina Smirnova, som har overtaget en stor del af Connies arbejde i menigheden (tv). - hun har også inviteret ham til at bo i sin store families hjem - og Katja, som er en stor støtte for menighedens arbejde, og som gerne tager sig af udenlandske gæster.

Efter gudstjenesten uddelte vi donationer både penge og tøj til repræsentanter for familierne.
Derefter gik vi sammen ud til Connies grav, som ligger på den lille kirkegård udenfor kirken. Ved graven er der et smukt billede af Connie. Her udførte fr. Pavel et ritual med sang og røgelse. Det var utrolig bevægende. Vi fik begge tårer i øjnene. Alle savner Connie Meyer.

Zinenko
Mandag den 16/12 mødtes vi med dr. Dmitry Zinenko, pædiatrisk neurokirurg og professor, som behandler børn med hydrocephalus (væske i hovedet) og lider af cerebral parese (total lammelse af nyfødte) og epilepsi. Vi overrakte ham den øremærkede donation til hospitalsudstyr, som han samler penge ind til.
Han fortalte om sit arbejde og sygehusenes vanskelige arbejdsbetingelser. I praksis arbejder hospitalerne rent økonomisk på samme måde som privathospitalerne efter mønsteret ”Pengene følger patienterne”. Konsekvenserne heraf er, at staten betaler den regning, der udskrives pr. patient, men der er ikke tilskud til hospitalet som helhed. Det betyder, at der skal samles ind til hospitalsudstyr.

Den sidste aften var der et festlig arrangeret i Irina Smirnovas familie, hvor vi mødte Irinas store familie, så deres nye lejlighed, hvor der også var et værelse til fr. Pavel. Familiens unge par med børn boede i samme opgang, og de kom og hilste på. De gav alle udtryk for en stor glæde over, at vi som Connie Meyers efterfølgere i Danmark, kom og besøgte dem. Det var ikke alene donationerne, som vakte glæde, men også betydningen af de bånd, som knyttede os sammen, og som Connie Meyer havde været en initiativtager til. Dette bånd ønskede alle at bevare.

Overalt, hvor vi kom i Moskva, var der Nytårs- og julestemning.

Og hermed sender fr. Pavel og menigheden i Moskva

de hjerteligste hilsner til alle deres venner i Danmark.

Julebasaren
I Danmark begyndte vi også tidligt med juleforberedelser. Søndag den10. november havde HCR en festlig julebasar med folklore og finere russisk kunst. Og naturligvis med donerede gaver heriblandt varme hjemmestrikkede sokker og sjaler. Overskuddet fra basaren er gået til familierne med børn i Moskva. Tak for bidrag hertil.

Donationer: Vi takker for de gaver, vi har fået i år, som gjorde det muligt at uddele pæne beløb til familierne. Donationer er fradragsberettigede op til 16.300 kr. i 2019
Mærk donationerne HCR og send til
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr: 0010992354
Lærernes Missions Forenings konto: 9570 Kontonr: 0008000484

Generalforsamling
Reservér allerede nu datoen for Generalforsamlingen den 18. april 2020 kl. 14.00 i Bethlehemskirkens mødelokale. Overvej om du vil stille op til bestyrelsen, så vi kan få nye kræfter.

Medlemmer og arrangementer
Hjælp gerne med at skaffe nye medlemmer. Vi er ved at forberede nye foredrag om HumanCare Russias arbejde, hvor vi også inddrager vores erfaringer fra vores seneste møde med menigheden.
Kender du steder, hvor vi kan komme og holde foredrag om det, så kommer vi gerne.

Vi ønsker endnu en gang, at alle må få en glædelig jul og et velsignet og givende Nyt år.


Mange kærlige hilsner
HumanCare Russias bestyrelse

Flere af jer har set de mindeord om Connie Meyer, som vi sendte til Kristelig Dagblad. Men vi sender dem også her.


Mindeord

Torsdag aften den 9. maj gik et ganske særligt menneske bort. Det var Connie Meyer, som i 27 år har arbejdet frivilligt for at hjælpe mennesker i nød.
Det hele begyndte med en invitation fra Moskva i 1991 formidlet af den daværende kulturminister Grethe Rostbøll.

Connie Meyer havde en baggrund og erfaring indenfor såvel sundheds-området som menighedsarbejde, derfor var det naturligt, at Grethe Rostbøll præsenterede Connie for den russisk-ortodokse præst fader Pavel Vishnevsky, der er præst i Moskvas Patriarkat. Dette møde førte til etableringen af en dansk hjælpeorganisation, der først hed Paulussamfundet og senere HumanCare Russia, som blev stiftet i Bethlehemskirken, og til at Connie Meyer blev inviteret af Moskvas Patriarkat til at komme til Moskva og assistere med opbygning af social- & humanitær støtte i Den russisk-ortodokse Kirke i Rusland. Den 2. januar 1992 flyttede hun til Moskva, hvor hun har boet lige siden.

Connie Meyer har med ildhu samarbejdet med fader Pavel Vishnevsky alle 27 år. Arbejdet, som udgår fra fader Pavels menighed, omfatter familier med meget lav indkomst, enlige mødre, børne- & voksenhospitaler, børnehjem etc.

Da Connie ankom i januar 1992, var kirken stadig en ruin under genopbygning. Connie Meyer vandt den russiske menigheds respekt ved sin teoretiske viden og praktiske sans. Hun løste mange problemer for dem, nogle gange meget enkelt ved hjælp af kamillete, kodimagnyler og håndcreme.

Hun havde også sans for at finde veje til, at kvinderne kunne tjene lidt ekstra ved håndarbejde. Hun oprettede en særlig skole, nemlig en kniple- og broderiskole, kaldet Dagmarskolen, hvor eleverne - børn og voksne – kunne sy og reparere messetøj.

Med mellemrum besøgte Connie Meyer Danmark, hvor hun holdt foredrag og viste billeder fra arbejdet. Hun har været dynamisk og energisk. Når hun opdagede et problem, var hun den, der tog initiativ til at få det løst. Hun kunne have mange bolde i luften ad gangen, og ofte gik det hurtigt. HumanCare Russias formand udtalte til Connie Meyers 25 års jubilæum, at det undertiden føltes, som om Connie styrtede af sted med 180 km. i timen. En journalist (Anna Libak), der har skrevet en artikel om hende, omtaler hende som en ”Dansk engel blandt russiske sjæle”.

Der har da også været mange opgaver at tage fat på. Connie havde en enorm energi og en smittende glæde, men især en ihærdig udholdenhed. De 27 år har været et virksomt liv med gode resultater. Connie Meyer havde en evne til at tackle den russiske kultur med sin danske baggrund på en givende og fantastisk måde.

Connie har været god til at samle penge ind til konkrete nødlidende, og hun var eminent til at finde kontakter, som kunne hjælpe i konkrete situationer. I 1993 mødte hun en læge Dr. Dmitry Zinenko, som arbejder på et projekt, der kan hjælpe syge børn. At bidrage til denne kliniks arbejde blev et af Connies projekter. Nogle kontakter fik hun ved at være medlem af The International Women's Club of Moscow, altså den internationale klub for kvinder forkortet IWC Moscow.

Connie Meyer har været engageret i andre tiltag på det sundhedsmæssige område. I mange år har hun samarbejdet med en organisation i Ann Arbor, Michigan, USA, som hedder ”Russia With Love Committee”. Det resulterede i gensidige besøg og en opdatering i forskellige sundhedsbehandlinger, især til gavn for børn.

Connie Meyer var og er fortsat et stort forbillede. Hun demonstrerede med sit liv, hvad det vil sige at elske sin næste som sig selv. Hendes glæde i livet var at kunne hjælpe andre. Denne glæde smittede af på alle, som kom i berøring med hende. Hun spredte tryghed omkring sig og mange vil tænke tilbage på Connie Meyer som deres reservemor.

Connie Meyer fandt også støtte hos mange i Danmark. Blandt de donorer, som har støttet Connie Meyers arbejde har været Den Geistlige Ridderlige Malteserorden - Det Autonome Priorat i Dacia. Ved et særligt arrangement overrakte de hende foruden et beløb til arbejdet også Den Geistlige Ridderlige Malteserorden – Det Autonome Priorat i Dacia´s fortjenstmedalje i sølv (den højeste orden).

Connie Meyer nåede heldigvis at holde 25 år jubilæum, hvor hun blev fejret af alle dem, der satte pris på hendes store humanitære indsats.

Hun arbejdede i Moskva, fordi hun holdt af russerne og Rusland, endda så meget, at det var hendes sidste ønske at blive begravet der. Connie Meyer er og vil blive savnet. Hun blev 75 år. Ære være hendes minde.
Skrevet med bidrag fra venner og indsendt af HumanCare Russias Formand Ellen Margrethe Krabbe og Webmaster & Kasserer Elisabeth Louise Brøker


Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 13. april 2019.


Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 13. april 2019.

 

Den 13. april 2019 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Beretning ved formanden
 4. Beretning fra Connie Meyer
 5. Regnskab
 6. Kontingent
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 21. marts)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis
 10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
 11. Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

 

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe

Ellen Margrethe Krabbe bød velkommen til generalforsamlingen.

Vi sang en salme.


2. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var udsendt pr. mail af 3. marts 2019. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


3. Beretning ved formanden

Ellen Margrethe Krabbe aflagde beretning, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Beretningen indgår som en integreret del af referatet og lægges på foreningens hjemmeside.


4. Beretning fra Connie Meyer

Formanden oplyste, at Connie Meyer havde været forhindret i selv at deltage i generalforsamlingen, men at hun vil være til stede ved et møde i efteråret.


Connie Meyers beretning blev herefter omdelt, og der blev holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev beretningen taget til efterretning. Beretningen indgår som en integreret del af referatet og lægges på foreningens hjemmeside.


Kirsten Kjærgaard udtrykte stor respekt for og tak til både bestyrelsen og Connie Meyer for deres store arbejde, og generalforsamlingen tilsluttede sig dette.


5. Regnskab [ Link til: Regnskab 2018]

Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik regnskabet, som er blevet meget forenklet i forhold til tidligere år. Donationer til HCR kommer primært fra enkeltpersoner/institutioner, der giver større beløb, herunder fra Malteserordenen, der på generalforsamlingen var repræsenteret af Albert d’Auxchamp. Der er derimod ikke så mange mindre enkeltdonationer.


Det er værd at bemærke, at HCR med udgangen af 2018 havde en formue på ca. 15.000 kr., og generalforsamlingen bakkede op om kassererens forslag om, at en del af disse midler skal dække Connie Meyers leveomkostninger, idet hun kun modtager en beskeden folkepension fra Danmark.

Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.


6. Kontingent

Medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf. vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. Disse satser forblev uændrede, jf. generalforsamlingen i 2018.

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret for 2020. Generalforsamlingen vedtog dette.


7. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Følgende var angivet i indkaldelsen:


”I 2018 blev Ellen Margrethe Krabbe og Jesper Steen Andersen valgt for 2 år. I 2019 vil resten ifølge vedtægterne være på valg. Det er Ulla Carstensen (nuværende næstformand og sekretær) og Elisabeth Louise Brøker nuværende webmaster og kasserer). Ulla og Elisabeth Louise modtager gerne genvalg, men andre kan også stille op.


Ifølge vedtægterne kan der være op til 5 medlemmer af bestyrelsen, så der er plads til en mere. Hvis du vil gøre en forskel, kan du stille op til valg til bestyrelsen. Vi har årligt 5 møder. Derudover vil der være særlige opgaver mellem møderne.


Som suppleant blev Britt Torstensen valgt for 2 år [valgt i 2018 og derfor ikke på valg i år]”


Ulla Carstensen og Elisabeth Louise Brøker blev genvalgt med tak, men ingen andre stillede op til bestyrelsen. Derimod tilkendegav flere af generalforsamlingens deltagere, at de gerne hjælper til i afgrænsede projekter, hvis der er behov for det.


9. Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis.

Der var i indkaldelsen link til HCR’s hjemmeside med vedtægter. Der var dog ingen forslag til vedtægtsændringer.


10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jens Peter Vesterager var på valg, og ifølge formanden ønskede han meget gerne, at der blev valgt en anden revisor. Han var dog om nødvendigt villig til at fortsætte på posten.

Der var ingen andre kandidater til posten, så Jens Peter Vesterager blev genvalgt med taknemmelighed, fordi han trods alt vil fortsætte.


Der var ingen umiddelbar kandidat til at besætte posten som revisorsuppleant, men på generalforsamlingen blev et emne drøftet, og formanden ville tage kontakt til den pågældende. Hvis den pågældende accepterer posten, gav generalforsamlingen formanden bemyndigelse til at tage imod accepten.


11. Evt. – forslag til støttegrupper og arrangementer.

Hans Jørgen Hansen stillede forslag til en ordning, hvor ét medlem kan betale både for sig selv og en anden (to-i-én), og foreslog i øvrigt, at HCR i sin kommunikation lægger meget vægt på de ting, der lykkes i Moskva. Andre deltagere ville overveje at opfordre venner og bekendte til at tegne medlemskab.

Næste års generalforsamling blev fastlagt til lørdag efter påske, den 18. april 2020 kl. 14.00 i Bethlehemskirkens mødelokale.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

***17. april 2019/Kirsten Kjærgaard ***Konstituerende bestyrelsesmøde.


Efter  generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen:  Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen som suppleant.


Referent Ulla Carstensen


Formandens Årsberetning 2019 i HumanCare Russia


Efter generalforsamlingen 2018 holdt vi et telefon-møde, da jeg ikke kunne deltage i generalforsamlingen pga. en brækket ankel. Ved dette møde konstituerede bestyrelsen sig. Vi har holdt i alt 5 bestyrelsesmøder.

Vores basarer i Bethlemskirken 18.3.18 og Karlslunde Strandkirke 27.5.18 var vel besøgt og gav et pænt overskud.


Vi arbejder for at gøre HCR kendt. Derfor gav Ulla og Connie Meyer et interview til en radioudsendelse i Københavns nærradio, som kunne høres den 24.5. kl. 21.30 på med genudsendelse den 30.5 kl. 14.15 www.knr.dk


Den 9.5 havde jeg arrangeret et møde i Glostrup sognegård, hvor Connie Meyer holdt foredrag om sit arbejde i Moskva (Elisabeth Louise, Ulla og jeg deltog ). Der blev samlet ind.


Den 4-7.5 deltog Ulla og Britt i et seminar, ”Russiske dage” på Løgumkloster højskole. Britt skrev efterfølgende et indlæg om ”Russiske dage” og ikon-maling i HCR NYT.


Til vores basar i efteråret blev der indkøbt og medbragt fine ting af høj kunstnerisk kvalitet fra Moskva på niveau med tidligere håndmalede matroiskaer. Denne gang foreslog Jesper Steen Andersen det og lagde 3.000 kr. ud for købet. Disse fine ting bidrog til et pænt overskud, som er gået til julegaver til børn.

Og der er stadig et par af de fine ting til næste basar. Hjemmestrikkede sokker håndklæder og vaskeklude var også en succes.


Vi var to fra HCR’s bestyrelse (Elisabeth Louise og jeg), der efter en invitation deltog i Malteserordens julekonvent den 14.12.18, i Haslev Dalby kirke.

Det var en festlig aften. Der var hygge med god mad, lotteri med flotte præmier. Jeg fik overrakt en donation på kr. 5.000 ”til hjælp til aktiviteter til børnene”. De er givet videre til børnerige familier til det formål efter aftale med Connie Meyer.


Connie Meyer har holdt foredrag ved flere møder i Jylland og på Fyn og Sjælland.

Der har været 151 likes på HCR’s facebookside, altså fra dem der især følger med.

Vi har fået en ambassadør for HCR, Jon Kaldan. Han kunne desværre ikke være tilstede her i dag. Jon Kaldan, journalist, har sidst været vært og tilrettelægger på radioklassikeren ”Russerne kommer”. Han er bachelor i russisk og udenrigskorrespondent for DR-nyheder i Moskva. Han har en hjemmeside med flere detaljer.


Der er 52 medlemmer, men desværre har ikke alle betalt kontingent.

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker, at vores arbejde skal gøre en forskel. Det gør den, for det fremgår også af Connie Meyers beretning.

Tak til bestyrelsen for jeres gode samarbejde.

Kære medlemmer: Tak for forbøn, jeres støtte, jeres opbakning.

Jeg vil slutte min beretning med citat af moder Teresa:

“ Vi kan ikke gøre store ting, men vi kan gøre små ting med stor kærlighed”.

 

Ellen Margrethe Krabbe

Formand.


HumanCare Russia

V/ formand Ellen Margrethe Krabbe

 


Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2019.


HCR Årsrapport 2018.


Allerførst vil jeg takke for al den støtte, donationer og forbøn vi har nydt godt af i Moskva i 2018 fra det gode bagland HumanCare Russia i Danmark.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og jeres store indsats med basarer og regnskab uden hvilket arbejdet i Moskva ikke ville kunne gennemføres. 


Året 2018 forløb med mange gode oplevelser.


Vi indledte året med at dele julegaver ud til nogle af menighedens børn til stor glæde for børnene, men sandelig også til stor glæde for forældrene. Pengene kom fra HCR basarer i Danmark og er en dejlig mulighed for at glæde børn og familier.


Arbejdet ændrer sig fortsat i takt med udviklingen blandt familierne vi støtter i Moskva og omegn. Generationskløften vokser stadig og jeg bruger en del tid på at støtte og hjælpe både voksne børn og deres forældre.


Der kom fire nye børn i menigheden og de andre voksede sig større og er sunde og raske.

Af de helt store børn blev Gregory Buchenkov færdig som jurist og André Terekhov fortsætter sine studier som jurist.


Hen over sommeren hentede vi mange ting og sager: tøj, legetøj og ikke mindst møbler, som skulle skilles ad, bæres ned ad trapper og transporteres på lastbil.


Dagmarskolen måtte forlade lokalet vi har haft siden 2001. Vi fik 17 dejlige år i Sviblovo, 16 elever er gået gennem skolen og vi har fremstillet mange skønne ting. Dagmarskolen eksisterer stadig og får vi bestillinger, syr vi hjemme i stuerne. De fleste af skolens møbler og materialer donerede vi til klostret Diveevas repræsentation i Moskva og nonnerne blev meget glade for borde, stole m.m., som de manglede.
Den Kristne Friskole i Sviblovo holdt sommerskole for lokale børn og Dagmarskolen holdt timer i håndarbejde.


Fr. Pavels mor, ma. Alexandra døde i juni og fr. Pavel var hos hende de sidste timer og fulgte med til kapellet.


For første gang forestod fr. Pavel en urnenedsættelse. En god ven var flyttet til USA, men ville gerne begraves i Moskva. Det var en meget smuk højtidelighed under en teltdug i silende regn.

Hospitalet, der ligger tæt på kirken, er ændret til et hospice og fr. Pavel bliver flere gange om ugen bedt om, at betjene patienterne der. Besøgene slider meget på fr. Pavel. Bl. a. fordi der kaldes på ham på alle tider af døgnet og især fordi der er mange unge mennesker blandt de indlagte. Jeg har været med en del gange og kan bl. a. hjælpe med at tale med de pårørende.


Jeg har ikke selv del i det offentlige sundhedssystem i Rusland, men har en helt fantastisk privat læge mod betaling. Dr. Ryazanov har jeg kendt de sidste 15 år, så han kender meget godt til mit arbejde og giver nedslag i prisen til mig.


Ruslands officielle sundhedssystem er ikke hvad det har været. Jeg er rystet over, hvad jeg får fortalt om besøg på de lokale poliklinikker.
I menigheden har vi til stadighed syge mennesker, som fr. Pavel beder mig sende til min læge, som giver et meget stort nedslag i prisen.
Eksempler:
Viktor, 57 år, har jeg kendt siden jeg kom til Moskva. Viktor var træt, havde ond i hjertet og for højt blodtryk. På poliklinikken sagde lægerne, at alt var iorden, han skulle gå hjem og hvile sig. Efter et lille års tid spurgte fr. Pavel om jeg ikke kunne tage til Viktor til min læge og det gjorde jeg. Jeg tog med Viktor til lægen, som jeg senere mødte i en døråbning. Dr. Ryazanov var rystet: ”Han er ved at dø” sagde lægen, som undersøgte Viktor. Men dr. Ryazanov fik rettet op på Viktor, som har det rigtig godt i dag.


Ruslands førende børnelæge dr. Dmitry Zinenko har jeg fortsat god kontakt til. For 31 år siden indførte han som den første læge i Rusland behandling af hydrocephalus – væske i hovedet – og nu 30 år efter har staten overtaget betaling af al behandling. Så det har lange udsigter med offentlig dækning af behandling af cerebral parese – total lammelse og epilepsi, som er de lidelser dr. Zinenko bl. a. tager sig af.


Hen over sommeren fik vi besøg af HCR´s kasserer Elisabeth Louise Brøker, Linda Speck fra Ann Arbor i USA og Marie Krarup fra Danmark. Det gav anledning til besøg hos familier, seværdigheder og udflugter til Moskvas omegn.


I maj afholdt Løgumkloster Refugium en ”Russisk Uge” med foredrag og musik om Rusland fra mange interessante vinkler.
Samtidig stod den russiske ikonmaler Mixail Ilyin for et kursus i maling af ikoner.


Jeg er fortsat medlem af IWC´s (International Womens Club) Charity Board og er koordinator for 4 projekter, to børnehospitaler, et dagcenter for voksne handicappede, samt fr. Pavels ældste lillebror, der modtager et lille beløb til indkøb af madvarer til de fire mænd, der bygger hans kirke.


Ovenstående og meget mere fortæller jeg og viser billeder om ved HCR´s Årsmøder Øst og Vest - i København den 27. oktober og Aarhus den 3. november i år og håber på manges deltagelse.

                                       Fr. Pavel sender sine varmeste og kærlige hilsener til jer alle.

                                                                                                                                                    Connie Meyer, Moskva, April 2019

Billeder fra Malteserordenens  juleconvent 2018

Billeder fra Jubilæet 2017